Regulamin

Postanowienia OgóIne 

Administratorem danych osobowych Klientów jest Sierra Trade Sp. z o.o., ul. Brynowska 62/5, 40-584 Katowice, NIP:  9691623612, REGON: 366810899, zarejestrowana w KRS pod numerem 0000668885, zwana dalej MI.

Jeśli nie zgadzasz się z Regulaminem, proszę nie odwiedzać serwisów, nie prenumerować czasopism i newsletterów należących do MI oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez MI.

Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisów należących do MI możesz zostać poproszony/-a o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Subskrypcja bezpłatnych czasopism i SMS-ów 

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych czasopism i/lub SMS-ów należących do MI wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail lub numeru telefonu. Pola te są obowiązkowe. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej MI i/lub do bazy numerów telefonicznych MI.

Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi numer czasopisma. Imię pozwala MI zwracać się do czytelników po imieniu. Numer telefonu umożliwia wysyłanie wiadomości inspiracyjnych „Power SMS”.

Zamawianie usług i produktów 

Zamawianie usług i produktów oferowanych przez MI wymaga podania w odpowiednim formularzu pełnejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone.

W przypadku płatności za pomocą karty kredytowej obsługę klienta przejmuje operator płatności (np. PayU). W tym przypadku tylko operator płatności zna i jest odpowiedzialny za dane podane w jego formularzach. Formularze operatora płatności znajdują się na jego serwerze i są szyfrowane odpowiednimi technologiami.

Przyjmowanie i realizacja zamówień


1. MI prowadzi sprzedaż produktów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o produktach i usługach MI zamieszcza na stronie https://bisanz.pl. Oferta podlega bieżącej aktualizacji.

2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane poprzez stronę https://bisanz.pl, 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Składanie zamówień przez Internet jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań techniczny.

a. System operacyjny: Windows lub Linux (z konsolą graficzną) lub Mac OSX

b. Procesor: 1 GHz;

c. RAM: 1 GB pamięci RAM;

d. Dysk twardy: 8,0 GB wolnego miejsca;

e. Karta graficzna: 256 MB pamięci obsługująca rozdzielczość 1024×768

f.  Sterowanie: klawiatura, mysz;

h. Łącze internetowe o przepustowości minimalnej: download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s;

g. Przeglądarka internetowa z obsługą Java Script: IE (min. wersja 7) lub Google Chrome (min. wersja 13) lub Mozilla Firefox (min. wersja 10)

3. Do dokonywania zakupów w MI niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

4. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym. W przypadku otrzymania przez MI urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczanych przez Klienta, MI może uniemożliwić dostęp do tych danych

5. Korzystanie z funkcjonalności strony internetowej MI jest nieodpłatne.

6. Informacje o produktach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient, przesyłając do MI zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych produktów lub usług z MI. Każda płatność zrealizowana przez Klienta – z wyjątkiem płatności realizowanej przy odbiorze zamówienia – stanowi do momentu wysłania przez MI potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, przedpłatę na poczet realizacji zamówienia. W wyniku złożonego przez Klienta zamówienia, MI przesyła do Klienta specyfikację dokonanego przez Klienta zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail. Specyfikacja, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie stanowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Z tą chwilą uważa się umowę sprzedaży między MI a Klientem za zawartą.

7. Zawierając umowę sprzedaży z MI i akceptując postanowienia Regulaminu Klient wyraża zgodę na wystawianie i udostępnienie rachunków przez MI w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54 poz. 535 ze zm.).

8. Zgoda na udostępnienie rachunków w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania rachunków w formie papierowej. Jednakże akceptacja Klienta na wystawianie i przesyłanie rachunków w formie elektronicznej nie wyłącza prawa MI do wystawiania i przesyłania rachunków w wersji papierowej. W razie sprzeciwu Klienta wyrażonego w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty internetowej MI przekaże Klientowi rachunek w wersji papierowej, przekazując oddzielnie na adres, na jaki ma zostać wystawiony rachunek.

9. MI wystawi rachunek do 14 dni od  zrealizowania zamówienia. MI wystawia i udostępnia rachunki w formie elektronicznej w sposób gwarantujący autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści. Każdy rachunek w formie elektronicznej zostanie udostępniony Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia.

10. W przypadku braku możliwości realizacji całego lub części zamówienia, MI zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania go. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.

11. W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia, o którym mowa w ustępie 10 powyżej, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. MI czeka na decyzje Klienta 24 godziny, licząc od momentu wysłania wiadomości e-mail z prośbą o decyzję. W przypadku braku decyzji Klienta, MI dokona anulowania z zamówienia pozycji niedostępnej i wyśle produkt lub produkty, które są zarezerwowane dla niego.

12. W przypadku braku możliwości zrealizowania całego zamówienia, MI  dokona anulowania zamówienia, Klient otrzyma informacje, zgodnie z ustępem 10 powyżej.

13. W przypadku jeśli zamówienie zostało opłacone przez Klienta i zostało ono anulowane w całości lub w części MI dokona zwrotu pieniędzy, w wysokości anulowanych produktów lub w przypadku anulowania całego zamówienia, w wysokości całego zamówienia, zgodnie z zasadami opisanymi w sekcji „Zwrot należności Klientom”

14. W przypadku braku zapłaty za produkt objęty zamówieniem w terminie 7 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, o czym mowa w ustępie 7 powyżej, MI anuluje złożone zamówienie.

15. W przypadku jeśli Klient dokona zapłaty za część zamówienia, to wpłacone pieniądze zostaną zwrócone na jego numer konta lub kartę – zgodnie z zasadami opisanymi w sekcji:  ‚Zwrot należności Klientom”.

16. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba produktów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w MI.

17. Zasady sprzedaży Kursów multimedialnych, E-booków i Audiobooków mp3 uregulowane są w sekcji „Zasady sprzedaży plików elektronicznych”.

Zasady sprzedaży plików elektronicznych


1. Zamówienie obejmujące Kursy multimedialne, E-booki lub Audiobooki mp3 nie łączy się z zamówieniem obejmującym inne produkty dostępne w sklepie MI, tworząc oddzielny koszyk. Poszczególne zamówienie może obejmować tylko jedną kopię/sztukę danego E-booka lub Audiobooka mp3.

2. Składając zamówienie Klient powinien zapoznać się z wymaganiami technicznymi, opisem danego Kursu multimedialnego, E-booka lub Audiobooka mp3, który zawiera, oprócz innych danych, postanowienia o zakresie licencji dotyczącej danego pliku oraz typ pliku.

3. Realizacja zamówienia zawierającego Kurs multimedialny, E-booka lub Audiobooka mp3 rozpoczyna się po otrzymaniu przez MI potwierdzenia poprawnego wykonania zapłaty od operatora płatności.

4. Klient może skorzystać z następujących form zapłaty: karta kredytowa lub przelew elektroniczny.

5. Wszystkie ceny Kursów multimedialnych, E-booków i Audiobooków mp3 zamieszczone na stronie bisanz.pl podawane są w złotych polskich i są cenami brutto bez VAT, gdyż MI nie jest podmiotem zarejestrowanym do VAT.

6. Po otrzymaniu przez MI potwierdzenia dokonania płatności, w ciągu maksymalnie 48 godzin, MI prześle Klientowi, na adres e-mail Klienta podany przy zamówieniu, informację o potwierdzeniu otrzymania należności oraz sposobie pobrania pliku zawierającego Kurs multimedialny, E-booka lub Audiobooka mp3. Pobranie Kursu multimedialnego, E-booka lub Audiobooka mp3 może wyłączyć możliwość odstąpienia od umowy dotyczącej tego pliku na zasadach określonych w sekcji „Prawo odstąpienia od umowy”.

7. Wraz z informacją, o której mowa w ustępie 6 powyżej, zostanie udostępniony rachunek w formie elektronicznej.

8. W przypadku gdy realizacja zamówienia okaże się niemożliwa, MI informuje o tym Klienta, przesyłając informację na adres e-mail podany przez Klienta przy składaniu zamówienia. W przypadku opłacenia przez Klienta zamówienia, MI dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.

9. MI nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie e-maila z informacjami dotyczącymi realizacji zamówień, jeżeli powyższe spowodowane jest przyczynami leżącymi wyłącznie po stronie Klienta (np. przepełniona skrzynka mailowa lub podany błędny adres).

10. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy.

11. W przypadku odstąpienia od umowy opłaconej przez Klienta, MI dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.

12. Zasady korzystania z Kursów multimedialnych, E-booków i Audiobooków mp3: zakup upoważnia do korzystania z Kursu multimedialnego, E-booka lub Audiobooka mp3 przez Klienta, który zakupił plik, tylko dla własnego użytku, z zastrzeżeniem dalszych ograniczeń określonych w treści Regulaminu i/lub w opisie zamieszczonym przy danym pliku, w tym także zastosowanych przez MI lub inny podmiot zabezpieczeń technicznych. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. nr 90 poz. 631 z późn. zm), Klient nie jest uprawniony do rozpowszechniania ani udostępniania zakupionego Kursu multimedialnego, E-booka, Audiobooka mp3, jego fragmentów, kopii w celach komercyjnych, dokonywania zmian czy wszelkiego rodzaju modyfikacji pliku, usuwania błędów pliku.

13. Klient jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji, jeżeli:

a. pobrany Kurs multimedialny, E-book lub Audiobook mp3 jest uszkodzony,

b. pobrany Kurs multimedialny, E-book lub Audiobook mp3 nie uruchamia się (po otrzymaniu e-maila z linkiem prowadzącym do strony pobierania oraz po spełnieniu wszelkich wymagań technicznych niezbędnych do otworzenia pliku w zamówionym formacie),

c. pobrany Kurs multimedialny, E-book lub Audiobook mp3 nie odpowiada opisowi lub jest niekompletny

d. w ciągu 48 godzin od dokonania płatności nie zostanie Klientowi udostępniona możliwość pobrania pliku zawierającego Kurs multimedialny, E-book lub Audiobook mp3.

W takim przypadku Klient powinien zgłosić reklamację przesyłając wiadomość na adres: kacper@bisanz.pl oraz podając numer zamówienia, którego dotyczy reklamacja. MI, w ciągu 14 dni od otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do niej i poinformuje Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
14. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym punkcie mają zastosowanie odpowiednio postanowienia pozostałych punktów Regulaminu.

Niezapowiedziane Wiadomości 

MI zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Regulaminem.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości MI rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których wysyłka została opłacona przez klientów MI.

Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych MI. Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu, w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Jawne Dane Osobowe 

Dane osobowe podane na serwisach należących do MI przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. MI nie ma możliwości zabezpieczenia użytkowników strony przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania im nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Regulaminowi.

Inne formularze 

Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do MI i dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez MI nie podlegają Regulaminowi.

Cookies (Ciasteczka) 

Niektóre obszary serwisów należących do MI mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.

Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Można też wyłączyć ich działanie w ustawieniach przeglądarki, co może ograniczyć albo uniemożliwić korzystanie z niektórych części serwisu. Pliki cookie wykorzystujemy w celach statystycznych, do autoryzacji użytkowników w serwisach, w celu dostosowania wyglądu serwisów do preferencji i historii przeglądania Użytkownika oraz w innych celach marketingowych.

Pliki cookie mogą zawierać dane osobowe użytkownika, chociaż w większości przypadków będzie to tylko adres e-mail. Dane te dostępne są tylko dla Użytkownika danego komputera jak i dla naszych serwisów.


Reklamacje
1. MI zobowiązana jest do wydania produktu bez wad.

2. Produkty mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w ofercie produktu.

3. W przypadku stwierdzenia wad produktu Klient powinien napisać wiadomość na adres kacper@bisanz.pl, a następnie odesłać produkt do MI. MI odbierze reklamowany towar za pośrednictwem kuriera opłaconego przez MI.

4. MI jest zwolniona od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wadę, jeżeli Klient wiedział o wadzie produktu w chwili zawarcia umowy sprzedaży z MI. Opis wady produktu będzie każdorazowo wskazany na Stronie produktowej.

5. MI niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym produktem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.

6. W przypadku sprzedaży produktu w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność MI z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.

Prawo odstąpienia od umowy


1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odebrania przesyłki.

2. Konsument może odstąpić od umowy składając wysyłając stosowną wiadomość na adres: kacper@bisanz.pl Konsument ma obowiązek zwrócić produkt do MI niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.

4. Zwrot towaru do MI można dokonać  za pośrednictwem kuriera opłaconego przez MI.

5. Produkty powinny być zwrócone w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z produktem mając na uwadze konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

6. MI dokonuje zwrotu należności za zwrócony produkt w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania  od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Na zasadach określonych w ustawie o prawach konsumenta MI może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Zwrot należności klientom


1. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących MI do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz MI, zwrot ten następuje w następujących terminach:

a. w przypadku reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej uwzględnienia przez MI;

b. w przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy w terminie określonym w sekcji „Prawo odstąpienia od umowy” , punkt 6;

c. w przypadku anulowanie zamówienia w terminie 14 dni od dnia jego anulowania.

2. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu ustalonego wspólnie z Klientem kanału płatności.

3. MI nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

4. W przypadku wystawienia rachunku korygującego, rachunek zostanie wysławiony przez MI w momencie zwrotu pieniędzy na konto Klienta. Rachunek zostanie wysłany do Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail, podany podczas składania zamówienia.

Partnerzy

Regulamin  nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i czasopismach należących do MI. W przypadku pytań proszę pisać: kacper@bisanz.pll

Wyłączenie Odpowiedzialności 

Porady, które udostępniam powinny być szczegółowo analizowane, porównywane z własnym przypadkiem, ewentualnie konfrontowane z innymi podobnymi publikacjami i dopiero, gdy będą one przedstawiały się jako odpowiednie w danym przypadku, wprowadzane w życie.

Zawarte w bisanz.pl moje własne artykuły zawsze zgadzają się z moją opinią i tym właśnie są – opinią. Opinie wyrażone przez społeczność w komentarzach lub w inny sposób nie zawsze są zgodne z moją własną.

Miłego czytania!

Kacper Bisanz

kacper@bisanz.pl